Miễn Trừ

Chính Sách Miễn Trừ

Hoạt động và việc đăng tải nội dung trên www.tiepthilienket.org (“Website”) không làm phát sinh hoặc làm ảnh hưởng đến các trách nhiệm cho chúng tôi. Theo các quy định pháp luật hiện hành chúng tôi bảo lưu quyền miễn trừ các trách nhiệm sau:

1. Thông tin được cập nhật và đăng tải trên website Website thuộc bản quyền duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi được quyền giữ nguyên mẫu và duy nhất các nội dung được cung cấp trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đến các nội dung, hình ảnh được đăng tải, trích dẫn từ Website đến Website thứ ba.

2. Sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp (nếu có) được cung cấp cho người sử dụng dịch vụ khi người sử dụng dịch vụ hoàn thành thanh toán cho chúng tôi. Người sử dùng đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định về thanh toán của chúng tôi (nếu có).

3. Các hình ảnh minh hoại về thu nhập được đăng tải, công bố hoặc viện dẫn liên quan đến sản phẩm dịch vụ, bài viết giới thiệu sản phẩm…chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan và phát sinh đến những mô tả này.

4. Các hướng dẫn, đánh giá mà chúng tôi đưa ra chỉ là ý kiến cá nhân không mang tính chất khuyến nghị không  áp dụng trực tiếp hoặc bắt buộc sử dụng… người sử dụng bằng ý chí của mình tuân thủ quy định này và cân nhắc, xem xét áp dụng các hướng dẫn, kỹ thuật đó có khả năng áp dụng hay không.

5. Chúng tôi chấp nhận việc trao đổi liên kết trên Website, tuy nhiên chúng tôi không bị ràng buộc về trách nhiệm phát sinh bởi các liên kết được đăng tải hay dẫn chiếu đến chúng tôi.

6.Hoạt động của Website tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của nhà nước, không xâm phạm và đe dọa xâm phạm các quy định của pháp luật liên quan đến sự ổn định, an toàn trên internet. Chúng tôi được quyền miễn trừ các trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc người sử dụng Website để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các nguyên tắc được pháp luật bảo vệ, đe dọa hoặc gây đe dọa hoạt động an toàn của cộng đồng internet.